Syarat-syarat Perkhidmatan

TINJAUAN

Laman web ini dikendalikan oleh WATASI JAPAN. Sepanjang laman web ini, istilah "kami", "kami" dan "kita" merujuk kepada WATASI JAPAN. WATASI JAPAN menawarkan laman web ini, termasuk semua maklumat, alat dan perkhidmatan yang boleh didapati dari laman web ini untuk anda, pengguna, dengan syarat penerimaan anda terhadap semua terma, syarat, polisi dan notis yang dinyatakan di sini.

Dengan melayari laman web kami dan / atau membeli sesuatu dari kami, anda terlibat dalam "Perkhidmatan" kami dan bersetuju untuk terikat dengan terma dan syarat berikut ( "Syarat Perkhidmatan", "Terma"), yang termasuk syarat tambahan dan syarat dan dasar dirujuk di sini dan / atau disediakan oleh pautan. Terma Perkhidmatan ini terpakai kepada semua pengguna laman web, termasuk tanpa had pengguna yang pelayar, pembekal, pelanggan, pedagang, dan / atau penyumbang kandungan.

Sila baca Terma Perkhidmatan ini dengan teliti sebelum mengakses atau menggunakan laman web kami. Dengan mengakses atau menggunakan mana-mana bahagian laman web ini, anda bersetuju untuk terikat dengan Terma Perkhidmatan. Jika anda tidak bersetuju dengan semua terma dan syarat-syarat perjanjian ini, maka anda tidak boleh mengakses laman web atau menggunakan apa-apa perkhidmatan. Jika Terma Perkhidmatan ini adalah dianggap tawaran, penerimaan secara nyata terhad kepada Syarat Perkhidmatan.

Mana-mana ciri-ciri baru atau alat-alat yang ditambah ke kedai semasa hendaklah juga tertakluk kepada Syarat Perkhidmatan. Anda boleh mengulas versi semasa sebahagian besar Syarat Perkhidmatan pada bila-bila di laman ini. Kami mempunyai hak untuk mengemas kini, mengubah atau menggantikan mana-mana bahagian Terma Perkhidmatan ini dengan menyiarkan kemas kini dan / atau perubahan ke laman web kami. Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk memeriksa halaman ini secara berkala untuk perubahan. Anda terus menggunakan atau akses ke laman web ini setelah apa-apa perubahan boleh dianggap sebagai penerimaan perubahan tersebut.

kedai kami dihoskan pada Shopify Inc. Mereka memberikan kami platform e-dagang dalam talian yang membolehkan kita untuk menjual produk dan perkhidmatan kami kepada anda.

BAHAGIAN 1 - TERMA STORE ONLINE

Dengan bersetuju dengan Terma Perkhidmatan, anda menyatakan bahawa anda adalah sekurang-kurangnya umur dewasa di negeri atau wilayah kediaman anda, atau bahawa anda adalah umur dewasa di negeri atau wilayah kediaman anda dan anda telah memberikan kami persetujuan anda untuk membenarkan mana-mana orang tanggungan kecil anda untuk menggunakan laman web ini.
Anda tidak boleh menggunakan produk kami untuk tujuan yang haram atau tidak sah dan anda tidak boleh, dalam penggunaan Perkhidmatan, melanggar undang-undang dalam bidang kuasa anda (termasuk tetapi tidak terhad kepada undang-undang hak cipta).
Anda tidak perlu menghantar apa-apa cacing atau virus atau sebarang kod yang bersifat pemusnah.
Pelanggaran atau pelanggaran mana-mana Terma akan menyebabkan penamatan serta-merta Perkhidmatan anda.

BAHAGIAN 2 - SYARAT AM

Kami berhak untuk perkhidmatan sampah kepada sesiapa sahaja untuk sebarang sebab pada bila-bila masa.
Anda memahami bahawa kandungan anda (tidak termasuk maklumat kad kredit), boleh dipindahkan tanpa enkrip dan melibatkan (a) penghantaran melalui pelbagai rangkaian; dan (b) perubahan supaya menurut dan bersesuaian dengan keperluan teknikal bagi penyambungan rangkaian atau peranti. maklumat kad kredit sentiasa disulitkan semasa pemindahan melalui rangkaian.
Anda bersetuju untuk tidak mengeluarkan semula, memperbanyakkan, menyalin, menjual, menjual semula atau mengeksploitasi mana-mana bahagian Perkhidmatan, penggunaan Perkhidmatan, atau akses kepada Perkhidmatan atau apa-apa hubungan di laman web di mana perkhidmatan yang disediakan, tanpa kebenaran bertulis oleh kami .
Tajuk-tajuk yang digunakan di dalam perjanjian ini dimasukkan untuk kemudahan sahaja dan tidak akan menghadkan atau menjejaskan Terma ini.

SEKSYEN 3 - KETEPATAN, KESEMPURNAAN DAN KETEPATAN MASA MAKLUMAT

Kami tidak bertanggungjawab jika maklumat yang disediakan di laman web ini adalah tidak tepat, lengkap atau semasa. Bahan di laman web ini disediakan untuk maklumat am sahaja dan tidak perlu digunapakai atau digunakan sebagai asas tunggal untuk membuat keputusan tanpa berunding dengan sumber utama, lebih tepat, lebih lengkap atau lebih tepat pada masanya maklumat. Apa-apa pergantungan kepada bahan di laman web ini adalah atas risiko anda sendiri.
Laman web ini mungkin mengandungi maklumat sejarah tertentu. maklumat sejarah, semestinya, tidak terkini dan disediakan untuk rujukan anda sahaja. Kami berhak untuk mengubah suai kandungan laman web ini pada bila-bila masa, tetapi kita tidak mempunyai obligasi untuk mengemas kini mana-mana maklumat di laman web kami. Anda bersetuju bahawa ia adalah tanggungjawab anda untuk monitor perubahan ke laman web kami.

SEKSYEN 4 - PENGUBAHSUAIAN KEPADA PERKHIDMATAN DAN HARGA

Harga bagi produk kami adalah tertakluk kepada perubahan tanpa notis.
Kami mempunyai hak pada bila-bila untuk mengubahsuai atau menamatkan perkhidmatan (atau mana-mana bahagian atau kandungan daripadanya) tanpa notis pada bila-bila masa.
Kami tidak bertanggungjawab kepada anda atau mana-mana pihak ketiga di atas sebarang pengubahsuaian, perubahan harga, penggantungan atau penamatan Perkhidmatan.

SEKSYEN 5 - PRODUK ATAU PERKHIDMATAN

produk atau perkhidmatan tertentu mungkin boleh didapati secara eksklusif dalam talian melalui laman web. Produk-produk ini atau perkhidmatan mungkin kuantiti yang terhad dan tertakluk kepada pulangan atau pertukaran hanya mengikut Polisi Pemulangan kami.
Kami telah membuat segala usaha untuk dipaparkan seberapa tepat yang mungkin warna dan imej produk kami yang muncul di kedai. Kami tidak dapat menjamin bahawa paparan monitor komputer anda warna apa-apa akan tepat.

SEKSYEN 6 - KETEPATAN MAKLUMAT BILLING AKAUN

Kami berhak untuk menolak sebarang pesanan yang anda buat dengan kami. Kami boleh, mengikut budi bicara kami, had atau membatalkan kuantiti yang dibeli seorang, setiap isi rumah atau setiap pesanan. Sekatan ini mungkin termasuk pesanan yang dibuat oleh atau di bawah akaun pelanggan yang sama, kad kredit yang sama, dan / atau perintah yang menggunakan bil yang sama dan / atau alamat penghantaran. Sekiranya kita membuat perubahan kepada atau membatalkan pesanan, kami mungkin cuba untuk memberitahu anda dengan menghubungi e-mel dan / atau bil alamat / nombor telefon yang disediakan pada masa perintah itu dibuat. .

Anda bersetuju untuk memberikan maklumat terkini, lengkap dan tepat pembelian dan akaun untuk semua pembelian yang dibuat di kedai kami. Anda bersetuju untuk segera mengemas kini akaun anda dan maklumat lain, termasuk alamat e-mel dan nombor kad kredit dan tarikh tamat tempoh, supaya kita boleh melengkapkan urus niaga dan kenalan yang anda anda seperti yang diperlukan.

Untuk maklumat lanjut, sila semak kami Polisi Pemulangan.

SEKSYEN 7 - TOOLS PILIHAN

Kami boleh menyediakan anda dengan akses kepada alat pihak ketiga yang mana kami tidak monitor tidak punya kawalan dan input.
Anda mengakui dan bersetuju bahawa kami menyediakan akses kepada alat-alat seperti "sebagaimana adanya" dan "sebagaimana tersedia" tanpa apa-apa jaminan, perwakilan atau syarat mana-mana hati dan tanpa sebarang pengesahan. Kami tidak lagi mempunyai liabiliti yang timbul daripada atau berkaitan dengan penggunaan alat-alat pihak ketiga pilihan.
Sebarang penggunaan oleh anda alat pilihan yang ditawarkan melalui laman web ini adalah di bawah risiko anda sendiri dan budi bicara dan anda perlu memastikan bahawa anda mengetahui dan bersetuju dengan syarat-syarat yang alat-alat yang disediakan oleh pembekal pihak ketiga yang berkaitan (s).
Kami boleh juga, pada masa depan, menawarkan perkhidmatan dan / atau ciri-ciri baru melalui laman web (termasuk, pembebasan alat baru dan sumber). ciri-ciri dan / atau perkhidmatan baru itu adalah juga tertakluk kepada Terma Perkhidmatan.

SEKSYEN 8 - KOMENTAR PENGGUNA, MAKLUMBALAS DAN PENYERAHAN OTHER

Jika, atas permintaan kami, anda menghantar permohonan khusus tertentu (untuk penyertaan contoh pertandingan) atau tanpa permintaan dari kami anda menghantar idea-idea kreatif, cadangan, cadangan, rancangan, atau bahan-bahan lain, sama ada dalam talian, melalui e-mel, melalui pos, atau sebaliknya (secara kolektif, 'comments'), anda bersetuju bahawa kami boleh, pada bila-bila masa, tanpa sekatan, mengedit, menyalin, menyiarkan, mengedarkan, menterjemah dan jika tidak digunakan dalam mana-mana medium sebarang komen yang anda ke hadapan kepada kami. Kita dan hendaklah tidak bertanggungjawab (1) untuk mengekalkan sebarang komen dalam keyakinan; (2) untuk membayar pampasan untuk sebarang komen; atau (3) untuk bertindak balas terhadap sebarang komen.
Kami boleh, tetapi tidak mempunyai obligasi untuk, memantau, mengedit atau kandungan keluarkan yang kita menentukan mengikut budi bicara kami adalah menyalahi undang-undang, ganas, mengancam, memfitnah, memfitnah, lucah, lucah atau jika tidak keberatan atau melanggar harta intelek mana-mana pihak atau Terma Perkhidmatan .
Anda bersetuju bahawa komen anda tidak akan melanggar mana-mana hak mana-mana pihak ketiga, termasuk hak cipta, cap dagang, privasi, personaliti atau lain-lain hak peribadi atau hak milik. Anda selanjutnya bersetuju bahawa komen anda tidak akan mengandungi bahan berunsur fitnah atau sebaliknya menyalahi undang-undang, kesat atau lucah, atau mengandungi apa-apa virus komputer atau malware lain yang boleh dalam apa-apa cara menjejaskan operasi Perkhidmatan atau mana-mana laman web yang berkaitan. Anda tidak boleh menggunakan alamat e-mel palsu, berpura-pura menjadi orang lain daripada diri sendiri, atau mengelirukan kami atau pihak ketiga tentang asal-usul sebarang komen. Anda semata-mata bertanggungjawab bagi apa-apa komen yang anda buat dan ketepatan mereka. Kami tidak bertanggungjawab dan tidak menanggung sebarang liabiliti bagi apa-apa komen yang dihantar oleh anda atau mana-mana pihak ketiga.

BAHAGIAN 9 - MAKLUMAT PERIBADI

penghantaran anda maklumat peribadi melalui kedai dikawal oleh Dasar Privasi kami. Untuk melihat kami Dasar privasi.

SEKSYEN 10 - kesilapan, ketidaktepatan DAN KETINGGALAN

Kadang-kadang mungkin ada maklumat di laman web kami atau dalam Perkhidmatan tersebut yang mengandungi ralat tipografi, ketidaktepatan atau ketinggalan yang mungkin berkaitan dengan penerangan produk, harga, promosi, tawaran, bayaran produk penghantaran, waktu transit dan ketersediaan. Kami berhak untuk membetulkan apa-apa kesilapan, ketidaktepatan atau ketinggalan, dan untuk mengubah atau mengemas kini maklumat atau membatalkan tempahan jika apa-apa maklumat dalam Perkhidmatan atau mana-mana laman web berkaitan adalah tidak tepat pada setiap masa tanpa notis terlebih dahulu (termasuk selepas anda menghantar pesanan anda) .
Kami tidak bertanggungjawab untuk mengemaskini, meminda atau menjelaskan maklumat dalam Perkhidmatan atau mana-mana laman web yang berkaitan, termasuk tanpa had, maklumat harga, kecuali sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang. Tidak boleh melihat maklumat yang dinyatakan atau tarikh refresh digunakan dalam Perkhidmatan atau pada mana-mana laman web yang berkaitan, perlu diambil untuk menunjukkan bahawa semua maklumat dalam Perkhidmatan atau pada mana-mana laman web yang berkaitan telah diubahsuai atau dikemaskini.

SEKSYEN 11 - DILARANG KEGUNAAN

Selain larangan lain seperti yang ditetapkan dalam Syarat Perkhidmatan, anda dilarang daripada menggunakan tapak atau kandungannya: (a) untuk sebarang tujuan menyalahi undang-undang; (B) untuk mendapatkan orang lain untuk melaksanakan atau mengambil bahagian dalam apa-apa perbuatan menyalahi undang-undang; (C) untuk melanggar sebarang antarabangsa, persekutuan, peraturan wilayah atau negeri, peraturan, undang-undang, atau ordinan tempatan; (D) untuk melanggar atau melanggar hak harta intelek kami atau hak harta intelek orang lain; (E) untuk mengganggu, penyalahgunaan, penghinaan, bahaya, memfitnah, fitnah, memperkecilkan, intimidate, atau mendiskriminasi berdasarkan jantina, orientasi seksual, agama, etnik, bangsa, umur, negara asal, atau hilang upaya; (F) mengemukakan maklumat palsu atau mengelirukan; (G) untuk memuat naik atau virus penghantar atau mana-mana jenis kod berniat jahat yang akan atau boleh digunakan dalam apa-apa cara yang akan memberi kesan kepada fungsi atau operasi Perkhidmatan atau mana-mana laman web yang berkaitan, laman web lain, atau Internet; (H) untuk mengumpul atau mengesan maklumat peribadi orang lain; (I) untuk spam, phish, Pharm, alasan, labah-labah, merangkak, atau mengikis; (J) untuk sebarang lucah atau tujuan yang tidak bermoral; atau (k) untuk mengganggu atau memintas ciri-ciri keselamatan Perkhidmatan atau mana-mana laman web yang berkaitan, laman web lain, atau Internet. Kami berhak untuk menamatkan penggunaan Perkhidmatan oleh anda atau mana-mana laman web yang berkaitan untuk melanggar sebarang kegunaan dilarang.

SEKSYEN 12 - PENAFIAN WARANTI; HAD LIABILITI

Kami tidak jaminan, mewakili atau menjamin bahawa penggunaan perkhidmatan kami tidak akan terganggu, tepat pada masanya, selamat atau bebas daripada kesilapan.
Kami tidak menjamin bahawa keputusan yang boleh diperolehi daripada penggunaan perkhidmatan yang akan tepat atau boleh dipercayai.
Anda bersetuju bahawa dari semasa ke semasa kami boleh mengeluarkan perkhidmatan untuk tempoh masa yang tidak ditentukan atau membatalkan perkhidmatan pada bila-bila masa, tanpa notis kepada anda.
Anda secara jelas bersetuju bahawa penggunaan anda, atau ketidakupayaan untuk digunakan, perkhidmatan ini berada pada risiko tunggal anda. Perkhidmatan dan semua produk dan perkhidmatan yang dihantar kepada anda melalui perkhidmatan tersebut (kecuali sebagaimana yang dinyatakan dengan nyata oleh kami) yang disediakan 'sebagaimana yang' dan 'tersedia' untuk kegunaan anda, tanpa sebarang perwakilan, waranti atau syarat-syarat apa-apa jenis, sama ada nyata atau tersirat, termasuk semua jaminan tersirat atau syarat-syarat kebolehdagangan, kualiti dagangan, kecergasan untuk tujuan tertentu, ketahanan, gelaran, dan bukan pelanggaran.
Tidak ada kes, Watasi Jepun, pengarah, pegawai, pekerja, sekutu, ejen, kontraktor, pelatih, pembekal, penyedia perkhidmatan atau pemberi lesen kami bertanggungjawab untuk sebarang kecederaan, kerugian, tuntutan, atau mana-mana langsung, tidak langsung, bersampingan, menghukum, istimewa, atau ganti rugi berbangkit apa-apa jenis, termasuk, tanpa had yang hilang keuntungan, kehilangan pendapatan, simpanan yang hilang, kehilangan data, kos penggantian, atau apa-apa kerosakan yang sama, sama ada berdasarkan kontrak, tort (termasuk kecuaian), liabiliti yang ketat atau sebaliknya, yang timbul daripada Penggunaan mana-mana perkhidmatan atau apa-apa produk yang diperoleh dengan menggunakan Perkhidmatan, atau untuk apa-apa tuntutan lain yang berkaitan dengan apa-apa cara untuk menggunakan perkhidmatan atau apa-apa produk, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, apa-apa kesilapan atau ketinggalan dalam apa-apa kandungan, atau apa-apa kerugian atau kerosakan apa-apa jenis yang ditanggung akibat daripada penggunaan perkhidmatan atau apa-apa kandungan (atau produk) yang diposkan, dihantar, atau selainnya disediakan melalui perkhidmatan, walaupun dinasihatkan mengenai kemungkinan mereka. Kerana sesetengah negeri atau bidang kuasa tidak membenarkan pengecualian atau batasan liabiliti untuk ganti rugi berbangkit atau sampingan, di negara-negara atau bidang kuasa, liabiliti kita adalah terhad kepada tahap maksimum yang dibenarkan oleh undang-undang.

Seksyen 13 - ganti rugi

Anda bersetuju untuk menanggung rugi, mempertahankan dan menahan Watasi Jepun dan ibu bapa, anak syarikat, sekutu, rakan kongsi, pegawai, pengarah, agen, kontraktor, pemberi lesen, penyedia perkhidmatan, subkontraktor, pembekal, penyedia perkhidmatan, subkontraktor, pembekal, pembekal, yang tidak berbahaya dari sebarang tuntutan atau permintaan, termasuk Yuran peguam yang munasabah, yang dibuat oleh mana-mana pihak ketiga kerana atau yang timbul daripada pelanggaran Terma Perkhidmatan ini atau dokumen yang mereka masukkan dengan rujukan, atau pelanggaran mana-mana undang-undang atau hak pihak ketiga.

Seksyen 14 - Keterangan

Sekiranya terdapat apa-apa peruntukan Syarat Perkhidmatan ini bertekad untuk menyalahi undang-undang, tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan, peruntukan tersebut hendaklah dikuatkuasakan sepenuhnya sepenuhnya dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai, dan bahagian yang tidak boleh dikuatkuasakan akan dianggap terputus dari Syarat-syarat ini Perkhidmatan, penentuan sedemikian tidak akan menjejaskan kesahan dan kebolehkuatkuasaan mana-mana peruntukan lain yang tinggal.

Seksyen 15 - Penamatan

Kewajipan dan liabiliti pihak-pihak yang ditanggung sebelum tarikh penamatan akan bertahan dalam penamatan Perjanjian ini untuk semua tujuan.
Syarat perkhidmatan ini berkesan melainkan dan sehingga ditamatkan oleh sama ada anda atau kami. Anda boleh menamatkan Syarat Perkhidmatan ini pada bila-bila masa dengan memberitahu kami bahawa anda tidak lagi ingin menggunakan perkhidmatan kami, atau apabila anda berhenti menggunakan laman web kami.
Sekiranya dalam penghakiman kami yang anda gagal, atau kami mengesyaki bahawa anda telah gagal, untuk mematuhi apa-apa terma atau peruntukan Syarat Perkhidmatan ini, kami juga boleh menamatkan Perjanjian ini pada bila-bila masa tanpa notis dan anda akan tetap bertanggungjawab untuk semua jumlah yang perlu dibayar dan termasuk tarikh penamatan; dan / atau sewajarnya boleh menafikan anda akses kepada perkhidmatan kami (atau mana-mana bahagiannya).

Seksyen 16 - Keseluruhan Perjanjian

Kegagalan kita untuk menjalankan atau menguatkuasakan apa-apa hak atau peruntukan Syarat Perkhidmatan ini tidak akan menjadi penepian hak atau peruntukan itu.
Syarat Perkhidmatan ini dan apa-apa dasar atau peraturan operasi yang disiarkan oleh kami di Laman ini atau berkenaan dengan Perkhidmatan ini merupakan keseluruhan perjanjian dan persefahaman antara anda dan kami dan mentadbir penggunaan perkhidmatan anda, menggantikan mana-mana perjanjian, komunikasi dan cadangan yang terdahulu atau sezaman , sama ada lisan atau bertulis, antara anda dan kami (termasuk, tetapi tidak terhad kepada, mana-mana versi sebelumnya dari Syarat Perkhidmatan).
Mana-mana kekaburan dalam tafsiran Syarat Perkhidmatan ini tidak boleh ditafsirkan terhadap Pihak Penggubalan.

Seksyen 17 - Undang-undang yang Mengawal

Syarat Perkhidmatan ini dan sebarang perjanjian yang berasingan di mana kami menyediakan perkhidmatan anda akan ditadbir oleh dan ditafsirkan selaras dengan undang-undang 道場 小路 96-5 白河 市 Fukushima JP 961-0957.

Seksyen 18 - Perubahan kepada Syarat Perkhidmatan

Anda boleh menyemak versi terkini Terma Perkhidmatan pada bila-bila masa di halaman ini.
Kami berhak, mengikut budi bicara kami, untuk mengemaskini, menukar atau menggantikan mana-mana bahagian Syarat Perkhidmatan ini dengan menghantar kemas kini dan perubahan ke laman web kami. Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk menyemak laman web kami secara berkala untuk perubahan. Penggunaan atau akses berterusan anda ke laman web kami atau perkhidmatan berikut pengeposan apa-apa perubahan kepada Syarat Perkhidmatan ini merupakan penerimaan perubahan tersebut.

Seksyen 19 - Maklumat hubungan

Soalan tentang Syarat Perkhidmatan hendaklah dihantar kepada kami di info@watasijapan.co.jp.


--------------------------------------